Cikkek listázása

Vajdasági zarándokhelyek – szentkutak

Hála a Boldogságos Szûznek!

Szerző: Kovács Csaba

A Délvidéken is, mint sok más helyen, nagyon közkedvelt zarándokhelyek a szentkutak. A mai Szerbia területén több ismert szentkút is található, például Bács, Bácskeresztúr, Csonoplya, Doroszló, Monostorszeg, Muzslya, Pétervárad (Tekia), Szabadka-Szentkút, Töröktopolya, Versec és Zombor helységekben. Ezúttal a doroszlói Mária-kegyhelyet mutatjuk be.

A Délvidék legismertebb Mária-kegyhelye Doroszló – Bajkút, amely Zombortól húsz kilométerre található. Hivatalos neve: Mária, Keresztények Segítsége egyházmegyei kegyhely. Valaha Bajkút község állt itt, amelyet Nagy Lajos király 1382-ben a budai apácáknak adományozott. A falu a török időkben elpusztult, de kútja megmaradt.

Hogy hogyan vált ismét a búcsúsok ismert kegyhelyévé, arról egy 1807-től vezetett napló tudósít bennünket. A több mint kétszáz esztendős, megsárgult fedelű, ódon könyvben a doroszlói plébánosok kezdetben latin, 1871-től pedig magyar nyelven jegyzik föl lelkiismeretesen a történteket. A szentkút újkori fölfedezéséről ezt írja Körmendy István plébános a napló elején: „A Kalocsai Főegyházmegyében, Bács-Bodrog vármegyében, a magyar királyi kincstár uradalmához tartozó Doroszló község határában – a község mellett –, a Mosztonga-patak mellett emlékezetet meghaladó idők óta létezik egy kutacska, amelyet Bajkútnak neveznek Bács megyének 1732-ben keletkezett okmányai. A kút közelében épületromok is láthatók, amelyek egy nagy kolostornak és templomnak nyomait mutatják. Ide zarándokoltak a csapásoktól sújtottak tömegei: a betegek itt találtak gyógyulást, a szomorúak vigasztalást, a bűnösök megbocsátást. A török idők borzalmas háborúi idején azonban kiveszett a jámborság és a kegyhely iránti tisztelet. Olyan idők voltak ezek, amikor nem tudtak különbséget tenni köznap és vasárnap között, szent és e világi dolgok között, amikor mindenki küzdött mindenki ellen, és valósággá lett az Írás szava: sokak szívében kihűl majd a szeretet. Így aztán 1792-ig a lelkiismeretlenség és a nemtörődömség áldozata lett a szentkút. 1792-ben azonban megjelent Istenünk kegyelme és az istenszülő Szent Szűz jósága, és Doroszlón is fölragyogtak Nagyboldogasszony jótéteményei. Ebben az esztendőben ugyanis Záblóczky János bogojevói lakos oly szerencsétlenül járt, hogy mindkét szeme világát elvesztette. Mivel hetvenéves anyjának egyetlen gondviselője volt, minden emberi segítséget megpróbált, hogy szeme világát visszanyerje… A világtalan ember nagy tisztelője volt a Szent Szűznek. Hogy vakságától megszabaduljon, buzgó imádsággal fohászkodott a betegek gyógyítójához, a Boldogságos Szűzhöz. Hosszú idő telt már el forró imában, amikor álmában megjelent neki a Szent Szűz, és meghagyta neki, hogy menjen el a Bajkúthoz, mossa meg szemhéját a kút vizében. János fölébresztette édesanyját, és nagy örömmel beszélte el neki álmát. Alig várták a virradatot, máris elindultak. Az idős asszony kézen fogva vezette vak gyermekét a kúthoz. Itt aztán, amikor buzgó imádság és fohászkodás után háromszor megmosta szemét, fölsikoltva kiáltott anyjának: Ó, édesanyám, de régen nem láttam kendet, de már most látom, hála legyen az Istennek és a Boldogságos Szűznek! Ezután hálát adva Istennek és a Kegyelmek Anyjának, minden vezetés nélkül sietett haza. E csodálatos gyógyulás híre gyorsan elterjedt. A kutat mind sűrűbben kezdték látogatni… Mikor már a csodás események nem szórványosan, hanem mind sűrűbben mutatkoztak, Gyurócska István akkori doroszlói plébános értesítette a kalocsai érsekséget…”

A plébánia följegyzéseiben majdnem minden olyan bácskai község neve szerepelt, amelyben említésre méltó számú katolikus lakott. A második világháború kezdetéig Bácskeresztúrról is jelentős számban érkeztek görög katolikus rutének, több százan jöttek minden alkalommal a Tisza menti magyar községekből, többek között Becséről, Moholról, Adáról. Az utóbbi években egy-egy nagybúcsúra tízezernyi zarándok sereglik össze itt. Az egyes ünnepeken külön színt jelentenek a színes népviseletbe öltözött szontai sokácok, a mindig több százas létszámban zarándokló csantavéri férfiak, akik például 1926-ban ezerkétszázan jöttek búcsúba plébánosukkal.

1935-ben külön ifjúsági zarándoklatok kezdődtek. Apatinból 1937-ben ezer leány érkezett. 1967-ben négyezer bácskai fiatal, köztük harminc ministráns zarándokolt Doroszlóra papjuk vezetésével. Újabban nemcsak gyalogosan és vonaton, hanem mind nagyobb számban jönnek autóval is a zarándokok. 1973-ban, Kisboldogasszony ünnepén hatvanegy autóbusz, tizennégy kisbusz és száznál több személygépkocsi szállította a kegyhelyre a búcsúsokat.

A templom védőszentje Segítő Szűz Mária. Az év legfőbb búcsúját Kisboldogasszony ünnepén, szeptember 7-én és 8-án tartják, függetlenül attól, hogy vasárnapra vagy hétköznapra esik-e a két nap. De tartanak búcsút áldozócsütörtökön, pünkösdkor és Mária neve napján is. Az ifjúsági búcsút a szeptember 8. utáni vasárnapon tartják.

A Szabadkai Püspökség április 28-án országos papi találkozót szervezett Doroszlón. Valamennyi egyházmegyéből összesen több mint száz pap volt jelen. A program délelőtt magyar és horvát nyelvű előadásokkal kezdődött. Bábel Balázs, kalocsa-kecskeméti érsek, valamint Marin Srakić diakóvár-eszéki érsek egyaránt a papság jelenkorban megélt feladatvállalásaival foglalkozott. Elmondták, életüket Isten és az ember szolgálatában kötelességük élni. Ennek az elhivatásnak nemigen kedvez mai, sokat kínáló világunk, melynek ritmusát követni veszélyes. Minden ember szívét valami be kell, hogy töltse, a papét elsődlegesen a fent említett szolgálat. A gondok és meghasonlások a rosszul megélt hivatásban gyökereznek, ekkor jelentkeznek olyan súlyos nehézségek, mint például a nemrégiben napvilágra került pedofil botrány. Isten szolgájának és általában magának az embernek azonban a Mindenható szavát kell elsősorban meghallania.

A találkozó szentségimádással és szentmisével folytatódott. A szentmisét Msgr. dr. Orlando Antonioni belgrádi pápai nuncius mutatta be, egyetemben a szintén jelenlevő hazai egyházi méltóságokkal: Msgr. dr. Pénzes János szabadkai, Német László nagybecskereki, Đuro Gašparović szerémségi egyházmegyés püspökkel, valamint Stanislav Hočevar metropolita érsekkel, a Belgrádi Egyházmegyéből. Emellett képviseltette magát a misén Đuro Džudžar, a görög katolikus egyházmegye püspöke, valamint Marin Srakić diakóvár-eszéki érsek és Huzsvár László nyugalmazott nagybecskereki püspök is. Közreműködött: a szabadkai Pro Musica kórus Paskó Csaba vezényletével, valamint a Brass brass fúvós kvintett. Legvégül sor került a Szabadkai Egyházmegye Ifjúsági Bizottsága által kiírt, általános és középiskolás gyermekeket megszólító, irodalmi, képzőművészeti és zenei pályázatának díjkiosztójára. Ebben az évben a Papság Évéhez kapcsolódott a téma, és örvendetes módon több száz fiatal érezte úgy, hogy ilyen-olyan formában szeretné kifejezni a papságról és az Egyház életéről megfogalmazódott gondolatait.

Verebélyi Árpád, Doroszló plébánosa, a Szűz Mária-kegyhely őre a rendezvénnyel kapcsolatban köszönetét fejezte ki a támogatóknak: a Magyarországi Oktatási és Kulturális Minisztérium Egyházi Kapcsolatok Titkárságának és a Szerbiai Vallásügyi Minisztériumnak. Mint mondta, rendkívül hálás a doroszlói egyházközség tagjainak, a Helyi Közösség tanácsának, az Önkéntes Tűzoltó Testületnek, valamint a Móricz Zsigmond Magyar Művelődési Egyesületnek is a találkozó megszervezésében nyújtott segítségért.

Legfrisebb szám
Legfrissebb szám fedlapja
2010. június
Tartalom >>>