Cikkek listázása

A világegyház életéből

Püspöki szinódus az Örök Városban

Szerző: Bókay László

Éljünk az Oltáriszentség erejéből

XVI. Benedek pápa a Szent Péter-bazilikában bemutatott szentmisével október 2-án ünnepélyesen megnyitotta a XI. püspöki szinódus rendes ülését. Homíliáját e szavakkal fejezte be: „Isten végül mindig győz, mert mindig a szeretet a győztes. A Fiú halálából élet fakad, új szőlő jön létre. Ő, aki a kánai menyegzőn a vizet borrá változtatta, vérét az igaz szeretet borává tette, és így változik át borrá az ő vére. Az utolsó vacsorán elővételezte halálát, saját maga ajándékává változtatta, vére ajándék és szeretet… Ily módon vált Krisztus maga jó termést hozó szőlővé. Az eucharisztiát abban a tudatban ünnepeljük, hogy a Fiú halálának ez volt az ára. De tudjuk azt is, hogy ebből a halálból élet fakadt, mert Jézus halála áldozattá vált, a szeretet tettévé, amellyel legyőzte a halált. Ha egységben maradunk vele, akkor mi is termést hozunk, akkor belőlünk már nem az önteltség és az Istennel és teremtésével szembeni elégedetlenség savanyú ecete erjed, hanem bor, Isten örömének és a testvérek iránti szeretetének jó bora. Imádkozzunk az Úrhoz, hogy a most kezdődő szinódus három hete alatt ne csak szép szavakat mondjunk az Oltáriszentségről, hanem éljünk mindenek előtt az eucharisztia erejéből. Kedves szinódusi atyák, azt az ajándékot kérjük Mária közbenjárásával, hogy a Szentlélek kegyelmével tudjuk segíteni a világot, hogy az Krisztusban és Krisztussal Isten bő termést hozó szőlőjévé váljon.”

Az eucharisztia az egyház életének és küldetésének forrása és csúcsa

A szinódus témáját még II. János Pál pápa jelölte meg: „Az eucharisztia az egyház életének és küldetésének forrása és csúcsa”. A méltó módon ünnepelt Oltáriszentség újrafelfedezése volt a közelmúltban elhunyt pápa lelki végrendeletének lényege is. II. János Pál energiáját a vég közeledtével egyre inkább a leglényegesebbre, vagyis az Oltáriszentségre összpontosította a Szentlélek segítségével. Az Úr csodálatos jelenléte a kenyér és a bor színében a pápa élő hitének támasza, nagy reménysége és tevékeny szeretetének forrása volt. Ez a tapasztalata, amely ötvenkilenc éves papsága, negyvennégy éven át tartó püspöki szolgálata során érlelődött meg, arra késztette, hogy megfontolásra javasolja az Oltáriszentség témáját az egyetemes egyház számára. Utolsó, Ecclesia de Eucharistia kezdetű enciklikáját is ennek a témakörnek szentelte. Utolsó előtti apostoli levelében – Mane nobiscum Domine – Maradj velünk, Urunk! – szintén az Oltáriszentséggel foglalkozott, legutolsó lelkipásztori kezdeményezése az Eucharisztia Évének meghirdetése volt világegyházi szinten, amelyet most a püspöki szinódus zár le.

A püspöki szinódus 40 éves intézménye

II. János Pál halálával ez év április 2-án távozott el az egyetlen hivatalban lévő püspök a világegyházból, aki a püspöki szinódus alapításától kezdve minden egyes ülésen részt vett egészen az utolsó közgyűlésig. Mint krakkói érsek, Karol Wojtyła öt szinódusi ülésen vett részt: 69-ben, 71-ben, 74-ben és 77-ben. Ami az első, 1967-es közgyűlést illeti, az akkori varsói érsekkel, Stefan Wyszyns­kivel való szolidaritásból, akinek a kommunista hatóságok nem adták meg a kiutazási engedélyt, Wojtyła bíboros sem hagyta el hazáját. Erre vonatkozóan érdekes levelezés maradt fenn a püspöki szinódusi főtitkárság és a távol lévő lengyel küldöttek között, amely tanúsítja, hogy lélekben részt vettek a szinódusi üléseken. Hosszú és gyümölcsöző, csaknem huszonhét évig tartó pápasága során II. János Pál pápa tizenöt szinódust hívott össze. Ezek közül hat rendes, egy rendkívüli, nyolc pedig különleges püspöki összejövetel volt. A püspöki szinódus intézményét VI. Pál pápa alapította 1965-ben, hogy a II. vatikáni zsinat által felélesztett püspöki kollegialitásnak folyamatosságot biztosítson.

A teljes cikk >>>

Legfrisebb szám
Legfrissebb szám fedlapja
2010. június
Tartalom >>>