Cikkek listázása

Európa keresztény gyökerei

Szerző: Szabó Judit

A Római Birodalom széthullása óta újra meg újra fölmerült Európa valamilyen politikai-gazdasági formában történő egyesítésének gondolata. Az a Nyugat-Európa, amely a jelenlegi európai integráció gazdasági és területigazgatási bázisa lett, szerves fejlődés útján jött létre: a Római Birodalomra, a Frank, majd a Német-Római Birodalomra épülve alakult ki.

Pax Romana

A római birodalom számottevő hatást gyakorolt az egész antik világra, és ma­­ra­dandó örökséget hagyott maga után az egyetemes kultúra számára. A több évszázados háborúkat követően a Kr. u. 1–4. század Európában a nyugalom és a rend, a vaskézzel őrzött Pax Romana (római béke) időszaka volt. A kereszté­nyek számára a békét és a szabadságot az ún. konstantini béke hozta meg. Nagy Konstantin császár felismerve a kereszténység legyőzhetetlen erejét, a pogányság idejétmúlt korhadtságát valamint azt, hogy az államnak minden szempontból szilárd eszmei alapja csak a kereszténység lehet, 313-ban milánói rendeletével államvallássá tette azt. Konstantin államférfiúi bölcsességét az mutatja, hogy a felismert igazságot át tudta ültetni a gyakorlatba.

Karoling reneszánsz

A közép-ázsiai puszták elsivatagosodása az ott élő lovas pásztornépeket új legelők birtokbavételére ösztönözte, a germán népek belső társadalmi fejlődése a népesség szaporodását és állandó rabló hadjáratokat eredményezett, a római bi­rodalmat pedig belső gyöngeség jellemezte – ezek azok az okok, amelyek a 4. század második felében megindították a népvándorlás első nagy hullámát. Az elkövetkező néhány évszázadban Európa arculata jelentősen megváltozott. A Nyugatrómai Birodalom területén létrejött „barbár” államokat egymáshoz fűző kötelék a 9. század elejére kialakult katolikus vallási egység volt. A vallási jellegű univerzalizmus mellett jött létre a politikai egyetemesség igénye is a Frank Birodalom állami keretei között, amely a Nagy Károly által felújított császárság eszményében öltött testet. Uralkodása döntő hatást gyakorolt Európa politikai sorsára és az egyetemes egyház történetének alakulására. Eszményképül szolgált minden utána következő nyugati keresztény fejedelem számára, mert legfőbb törekvése arra irányult, hogy Isten orszá­gának már itt a földön történő magvalósulását elősegítse.

Európa-csúcs ezer esztendővel ezelőtt

Ennek az univerzális uralomnak az eszméje a német-római császárok törekvéseiben újra testet öltött. I. Ottó császár német birodalma messze kiterjedt nyugat és kelet felé. A 973-ban Quedlinburgban tartott császári tanács gyűlésén a hazai elő­kelőségeken kívül majdnem egész Eu­rópa képviseltette magát, többek között jelen voltak Géza fejedelem képviselői is. Ezen az összejövetelen történt, hogy a ma­gyarokat ellenvetések nélkül európai nemzetként legitimálták, és intézkedések születtek a keresztény világba való teljes bekapcsolásukra.

A teljes cikk >>>

Legfrisebb szám
Legfrissebb szám fedlapja
2010. június
Tartalom >>>